loading

When children learn, nations prosper [tài liệu ghi hình] : a film about the power of learning / editor, Russ Hull ; produced and directed by Daphne Glover Ferrier and Tim Baney

Tác giả : editor, Russ Hull ; produced and directed by Daphne Glover Ferrier and Tim Baney

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 20-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 370.95957

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Nam Phi -- Nghiên cứu trường hợp. 2. Giáo dục -- Singapore -- Nghiên cứu trường hợp.

Top