loading

Sách, tuyển tập

Index of publications and guide to information products and services : users guide and reference manual

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : s.a

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : 47tr. : hình vẽ ; 27cm + 1 đĩa vi tính

Chủ đề : 1. World Bank -- Danh mục sách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1469
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top