loading

Sách, tuyển tập

Trends in health status, services, and finance : the transition in Central and Eastern Europe / Gnanaraj Chellaraj et al

Tác giả : Gnanaraj Chellaraj et al

Nhà xuất bản : World Bank

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : ; 27cm

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế -- Đông Âu. 2. Chăm sóc y tế -- Trung Âu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1559
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top