loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI : dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 907/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 908/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top