loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu chuyên ngành bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở : sửa chữa, bổ sung theo văn kiện đại hội xi của Đảng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 186 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Nông dân -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 497/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 498/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top