loading

Nhất Nguyên

Có ý tưởng tiếp thị tốt là nắm bắt thành công / Nhất Nguyên // Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần. - Số 446, 16/3/2012. - Tr. 32

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Theo quan điểm của Martha Guidry, người đứng đầu The Rite Concept - tổ chức chuyên giúp các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, thì những ý tưởng tiếp thị tốt quyết định phần lớn sự thành công của các sản phẩm, dịch vụ. Do đó, dù doanh nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ hoặc đang ở bất cứ giai đoạn phát triển nào cũng cần có những ý tưởng tiếp thị tốt để làm nền tảng cho việc xây dựng thương hiệu của mình.

Top