loading

Sách, tuyển tập

Mặt trời trong lòng núi : truyện ký / Nguyễn Xuân Châu

Tác giả : Nguyễn Xuân Châu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 127 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 703/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 704/2012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2100/2017
(VH 3753)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2101/2017
(VH 3754)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top