loading

Hình ảnh

Gouvernement Général [tranh ảnh]

Mô tả vật lý : 1 ảnh : trắng đen, kỹ thuật số, tệp JPG

Chủ đề : 1. Dinh Thống Nhất -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Mô tả và du lịch.

Top