loading

Hình ảnh

Boulevard Norodom [tranh ảnh]

Mô tả vật lý : 1 ảnh : trắng đen, kỹ thuật số, tệp JPG

Số phân loại : 959.779

Chủ đề : 1. Đường Lê Duẩn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đường phố -- Việt Nam -- Thành phố Hồ chí Minh -- Lịch sử. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử.

Top