loading

Sách, tuyển tập

Các thành ngữ tiếng Anh thông dụng = Everyday English idoms / Anthony Foster Carney ; bản dịch tiếng việt Lê Huy Lâm

Tác giả : Anthony Foster Carney ; bản dịch tiếng việt Lê Huy Lâm

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P.Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 49tr. ; 18cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách thành ngữ và đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1104/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1105/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VN 1106/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VN 1107/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top