loading

Sách, tuyển tập

Nhìn - nghe - nói tiếng Anh theo VCD = Look - listen - talk. T.4 / Hoàng Văn Quảng, Đặng Ngọc Tú d

Tác giả : Hoàng Văn Quảng, Đặng Ngọc Tú d

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Chi Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Chi Minh

Mô tả vật lý : 65tr. ; 19x13cm +$e1 VCD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 894/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VN 895/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VN 896/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top