loading

Sách, tuyển tập

Almanach : kiến thức phổ thông / Vũ An Chương [và nh.ng. khác] b.s. ; Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Thường ch.b

Tác giả : Vũ An Chương [và nh.ng. khác] b.s. ; Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Thường ch.b

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 527tr. : minh họa ; 20 cm

Chủ đề : 1. Almanach -- 1997.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 601/97
(K07.15_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 602/97
(K07.15_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top