loading

Sách, tuyển tập

FAO production yearbook = Annuaire FAO [de la] production = Anuario FAO [de] producción

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : ; 30 cm

Chủ đề : 1. Nông sản -- Niên giám. 2. Nông sản -- Thống kê. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 3795
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 L 3802
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top