loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều kiện sản xuất Gibberellin A3 trên môi trường xốp từ mọt số chủng nấm Fusarium moniliforme Sheldon và ứng dụng cho một số cây trồng ở Việt Nam / Lê Văn Tri

Tác giả : Lê Văn Tri

Nhà xuất bản : Viện sinh vật

Năm xuất bản : 1988

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 22 tr. : sơ đồ ; 19 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Gibberellic Acid -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thực vật -- Ảnh hưởng của Gibberellic Acid đối với thực vật -- Tóm tắt. 4. Vi sinh vật học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5405
Phục vụ đọc tại chỗ
Top