loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều kiện sản xuất Gibberellin A3 trên môi trường xốp từ một số chủng nấm Fusarium moniliforme Sheldon và ứng dụng cho một số cây trồng ở Việt Nam / Lê Văn Tri

Tác giả : Lê Văn Tri

Nhà xuất bản : Viện sinh vật

Năm xuất bản : 1988

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 141 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Gibberellic Acid. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thực vật -- Ảnh hưởng của Gibberellic Acid đối với thực vật. 4. Vi sinh vật học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5404
Phục vụ đọc tại chỗ
Top