loading

Sách, tuyển tập

Guerrilla and terrorist organisations : a world directory and bibliography / Peter Janke

Tác giả : Peter Janke

Nhà xuất bản : Harvester Pr.

Năm xuất bản : s.a]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : xxvi,531tr. ; 24 cm

Số phân loại : 940.05

Chủ đề : 1. Khủng bố. 2. Phong trào giải phóng dân tộc. 3. Niên giám. 4. Thư mục thông báo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 2988/96
(K09.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top