loading

Sách, tuyển tập

Building human capital for better lives / George Psacharopoulos

Tác giả : George Psacharopoulos

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : v,47tr. : biểu đồ ; 23 cm

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực -- Các nước đang phát triển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1335
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top