loading

Luận án, luận văn

Application of many-body theory methods to atomic problems : a thesis submitted in satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Science / Dinh Thi Hanh

Tác giả : Dinh Thi Hanh

Nhà xuất bản : Univ. of New South Wales

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Sydney, Australia

Mô tả vật lý : xii,68tr. ; 30cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Lý thuyết nguyên tử. 2. Vật lí nguyên tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15214
Phục vụ đọc tại chỗ
Top