loading

Sách, tuyển tập

Top-up listening : luyện nghe tiếng Anh trình độ tiền trung cấp . T.3 / Terry Cooney, Chris Cleary, Bill Holden ; gi.th. Nguyễn Thành Yến

Tác giả : Terry Cooney, Chris Cleary, Bill Holden ; gi.th. Nguyễn Thành Yến

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 113tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Nghe hiểu. 2. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16203
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16204
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top