loading

Japan video topics [electronic resource] : 2008/2009 No.4 September '08 : English/French/Spanish/Arabic/Chinese/Korean/Japanese

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 200?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (PAL) ; 4 3/4 in

Số phân loại : 915.2

Chủ đề : 1. Công nghệ -- Nhật Bản. 2. Nhật Bản -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2 BH 2911
Phục vụ đọc tại chỗ
Top