loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bước chuyển tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin / Nguyễn Tấn Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Nguyễn Thanh

Tác giả : Nguyễn Tấn Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ, Nguyễn Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 219 tờ ; 30 cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa cộng sản. 2. Chủ nghĩa xã hội. 3. Chủ nghĩa yêu nước.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14700
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14701 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top