loading

Sách, tuyển tập

Ebay thị trường hoàn hảo / Adam Cohen ; Nguyễn Thu Loan d

Tác giả : Adam Cohen ; Nguyễn Thu Loan d

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 524tr. ; 21cm

Số phân loại : 381.1702854678

Chủ đề : 1. Ebay (Công ty). 2. Đấu giá trực tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14568
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top