loading

Sách, tuyển tập

Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay : sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh [và nh.ng. khác] ; Đặng Đĩnh Phú, Trần Duy Hưng ch.b

Tác giả : Phạm Ngọc Anh [và nh.ng. khác] ; Đặng Đĩnh Phú, Trần Duy Hưng ch.b

Nhà xuất bản : Lý luận Chính trị

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 275tr. ; 20cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Quản lý nhà nước.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3140/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3141/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top