loading

Bài trích

Quyết định số 132-BTY/HCĐP/QĐ ngày 13/09/1972 về việc sáp nhập hai ấp thuộc xã Võ Xu, quận Hoài Đức (tỉnh BìnhTuy) - 21/10/1972. - Tr. 6934

Top