loading

Sách, tuyển tập

Algèbre de boole

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 77tr. : sơ đồ, hình vẽ ; 29cm

Số phân loại : 512

Chủ đề : 1. Đại số học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 1489
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top