loading

Sách, tuyển tập

Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên : 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty / Katherine Wagner ; ng.d. Nguyễn Vĩnh Trung ; h.đ. Nguyễn Xuân Xanh

Tác giả : Katherine Wagner ; ng.d. Nguyễn Vĩnh Trung ; h.đ. Nguyễn Xuân Xanh

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh ; New York

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 70 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Công ty -- Tài chính. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 159/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 160/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top