loading

Luận án, luận văn

Optimal temporal planning using the framework : a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / Tien Ba Dinh

Tác giả : Tien Ba Dinh

Năm xuất bản : 2007. -

Nơi xuất bản : University of Huddersfield ;

Mô tả vật lý : x,178 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Lập kế hoạch -- Xử lý dữ liệu -- Luận àn. 2. Trí tuệ nhân tạo -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13548
Phục vụ đọc tại chỗ
Top