loading

Luận án, luận văn

Interactions between electromagnetic ion cyclotron waves and protons in the magnetosphere: scatha results : a dissertation submitted in partial fulfillments for the degree of Doctor of Philosophy / Son Thanh Nguyen

Tác giả : Son Thanh Nguyen

Năm xuất bản : 2007. -

Nơi xuất bản : Graduate Faculty of Auburn University ;

Mô tả vật lý : xvii,151 tờ : biểu đồ màu ; 29cm

Số phân loại : 539.733

Chủ đề : 1. Auburn University -- Luận án. 2. Protons -- Luận án. 3. Sóng Cyclotron -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13547
Phục vụ đọc tại chỗ
Top