loading

Luận án, luận văn

Soil potassium dynamics under intensive rice cropping, a case study in the Mekong Delta, Vietnam : proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor op gezag van de rector magnificus / Nguyen My Hoa

Tác giả : Nguyen My Hoa

Năm xuất bản : 2003. -

Nơi xuất bản : Wageningen Universiteit ;

Mô tả vật lý : 203tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 631.416

Chủ đề : 1. Đất -- Phân tích -- Luận án. 2. Potassium -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13557
Phục vụ đọc tại chỗ
Top