loading

Bài trích

Thủ tướng Võ Văn Kiệt kết thúc tốt đẹp cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga // Sài Gòn Giải Phóng. - 19/06/1994. - Tr.1

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vào chiều 17/6 ra tiễn Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Thủ tướng V.Chécnô-mước-đin. Thứ trưởng ngoại giao LB Nga A.Panôp, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam P.Khami du lin

Top