loading

Sách, tuyển tập

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa : ban hành kèm theo QĐ số 521/2007QĐ-BKH ngày 22-05-2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư / Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hóa

Tác giả : Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hóa

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : [Hà Nội]

Mô tả vật lý : 122 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 346.59702

Chủ đề : 1. Đấu thầu. 2. Đấu thầu -- Biểu mẫu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.12579
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top