loading

Sách, tuyển tập

Những nhiệm vụ của văn học Xô viết : văn kiện trong Đại hội các nhà văn Liên Xô lần thứ 3

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 216tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Tư liệu chính phủ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 49/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top