loading

Luận án, luận văn

Một số vấn đề về chiến lược vay - trả nợ nước ngoài dài hạn ở Việt Nam : tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế / Tạ Thị Thu

Tác giả : Tạ Thị Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 336.342959707

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nợ -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thanh toán nợ -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Vay vốn nước ngoài -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13135
Phục vụ đọc tại chỗ
Top