loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tuyển chọn và cải thiện các chủng Acetobacter xylinum tạo Cellulose vi khuẩn để sản xuất và ứng dụng ở quy mô Pilot / Nguyễn Thúy Hương

Tác giả : Nguyễn Thúy Hương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 579.33022

Chủ đề : 1. Acetobacter Xylinum -- Tóm tắt. 2. Cellulose -- Vi sinh học -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12966
Phục vụ đọc tại chỗ
Top