loading

Bài trích

L.Q.V

" Đồng Quê" Nhật Bản tại Việt Nam / L.Q.V // Sài Gòn Giải Phóng. - 03/12/1995. - Tr. 2

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đoàn ca múa dân gian "Đồng Quê" do ông Takeshi Kano dẫn đầu gồm 27 nghệ sĩ sẽ tiến han2h lưu diễn tại VN

Top