loading

tài liệu điện tử

- Nhà máy xay lúa - 1941 = Usine à décortiquer le riz = Rice mill <br> - Nhà máy xay lúa bên bờ kinh Tàu Hủ = Usine à décortiquer au bord de l'Arroyo Chinois = Rice mill on the chinese Arroyo

Mô tả vật lý : Tr.78

Chủ đề : 1. Kinh Tàu Hủ. 2. Nhà máy xay lúa. 3. Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Ảnh.

Top