loading

Sách, tuyển tập

Nhìn lại quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng 1986-2005 : sách tham khảo. T.1 / Tô Huy Rứa [và nh.ng. khác] ch.b

Tác giả : Tô Huy Rứa [và nh.ng. khác] ch.b

Nhà xuất bản : Lý luận Chính trị

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 447tr. ; 24cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1222/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1223/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top