loading

Sách, tuyển tập

Đồng hồ điện Kơremlin : kịch 4 hồi, 11 cảnh / Nicôlai Pôgôđin ; Thế Lữ dịch

Tác giả : Nicôlai Pôgôđin ; Thế Lữ dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 136tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3100 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top