loading

Sách, tuyển tập

Đại số hữu hạn và vô hạn / A.M. Lôpsixơ [và nh.ng. khác] ; Nguyễn Hữu Chương d. ; Hoàng Tụy h.đ

Tác giả : A.M. Lôpsixơ [và nh.ng. khác] ; Nguyễn Hữu Chương d. ; Hoàng Tụy h.đ

Nhà xuất bản : Giáo dục

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 19 cm

Top