loading

Sách, tuyển tập

Cơ sở sản xuất vật chất của chủ nghĩa xã hội / A.I. Nôtkin ; Tạ Đình Đồng, Trần Văn Đại d

Tác giả : A.I. Nôtkin ; Tạ Đình Đồng, Trần Văn Đại d

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 483tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 7591
(K08.06_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 8903 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top