loading

Bài trích

Phan Lữ Hoàng Hà

Nghĩ về một di tích lịch sử-văn hóa: Ký sự: Văn hóa thể thao // Sài Gòn Giải Phóng. - 13/05/1996. - Tr. 3: ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thạnh Phong với nhiều chiến công vang lừng trong cuộc chiến tranh giữ nước, là dãi đất cuối ở Cù lao Minh, huyện Thanh Phú, Bến Tre. Ngày 23/12/95 Thạnh Phong được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia qua kỳ tích là đầu cầu. Tiếp nhận vũ khí trên đường biển từ miền Bắc chi viện cho miền Nam ngày 17/12/96. Vì vậy Thạnh Phong cũng cần có những công trình như nhà bảo tàng để giới thiệu với mọi người và nhất là để giáo dục thế hệ tiếp theo về truyền thống đấu tranh ngoan cường của vùng đất và con người ở đây

Top