loading

Bài trích

Công Phiên

Nông dân liên kết làm ăn lớn: Từ yêu cầu bức thiết "bắt đầu từ giống, quyết định từ giá" // Sài Gòn Giải Phóng. - 06/06/2002. - Tr. 3 :ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Liên tục những năm qua trái cây đến mùa thu hoạch lại bị giảm giá. Người sản xuất luôn bị ép giá vào vụ trong khi các doanh nghiệp cần nguồn hàng lớn thì người trồng rau củ không đáp ứng đựơc vì sản xuất cá thể riêng lẻ, sản lượng quá ít. Muốn được giá hợp lý và tiêu thụ ổn định, các hộ cá thể phải liên kết thành HTX và liên hiệp HTX mới có thể tồn tại. Sản xuất nông nghiệp bắt đầu từ giống và quyết định từ giá

Top