loading

Tiếng Việt [tài liệu điện tử] = Vietnamese [for] intermediate. CD.4A / Phan Văn Giưỡng

Tác giả : Phan Văn Giưỡng

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : âm thanh, màu ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. Việt ngữ -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài$2LCSH. 2. Việt ngữ -- Dạy và học$2LCSH. 3. CD-ROM$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 2254
Phục vụ đọc tại chỗ
Top