loading

Sách, tuyển tập

Hội thảo vấn đề dịch thuật và tái xuất bản các tác phẩm văn học được bảo vệ bản quyền

Nhà xuất bản : Trung tâm Tư liệu về Sở hữu Trí tuệ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 32 tờ ; 29cm

Chủ đề : 1. Bản quyền$2LCSH. 2. Dịch thuật$2LCSH. 3. Tái bản$2LCSH. 4. Văn học$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 266/2005
(K08.42_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 267/2005
(K08.42_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top