loading

Sách, tuyển tập

Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á : những bài học thực tế và khuôn khổ hành động / Vinay Bhargava, Emil Bolongaita ; Nguyễn Tuấn Anh ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Văn Thanh ... [và nh.ng. khác] hiệu đính

Tác giả : Vinay Bhargava, Emil Bolongaita ; Nguyễn Tuấn Anh ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Văn Thanh ... [và nh.ng. khác] hiệu đính

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 327 tr. : biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 364.1323095

Chủ đề : 1. Điều tra tham nhũng -- Châu Á. 2. Hối lộ -- Châu Á. 3. Tham nhũng chính trị -- Châu Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 241/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 232/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top