loading

Ville de Cholon

Nơi xuất bản : Saigon

Số phân loại : 915.9779

Chủ đề : 1. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Lịch sử. 3. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Mô tả và du lịch. 4. Chợ Lớn xưa.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài giới thiệu vị trí của Chợ lớn. Vấn đề giao thông vận tải, hệ thống thông tin liên lạc, bộ máy hành chánh, bệnh viện, trường học, chợ, nhà thờ, cầu đường, nhà trẻ, thương mại và công nghiệp. Tên của các vị giám đốc đứng đầu bộ máy hành chánh, thị trưởng thành phố, giám đốc các bệnh viện chính, sở cảnh sát.

Top