loading

Excursion à Cholon, ville chinoise. Dans : La Cochinchine francaise et le Royaume du Cambodge / Lemire, Ch.;

Tác giả : Lemire, Ch.;

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : p. 291-307

Số phân loại : 915.9779

Chủ đề : 1. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Lịch sử. 3. Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Mô tả và du lịch. 4. Chợ Lớn xưa.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

1. Mô tả Chợ lớn với chùa chiền người Tàu; việc buôn bán 2. Dân số chợ lớn 1885 - độ 20.000 người Tàu, 20.000 người An nam và 10.000 người vãng lai 3. Toàn cảnh Chợ lớn.

Top