loading

Tòa nhà trưng bày của Viện Bác cổ Viễn đông tại hội chợ Saigon năm 1942-1943 / Trần Huy Bá;

Tác giả : Trần Huy Bá;

Mô tả vật lý : tr. 18-19 (85) và 18-19 (86)

Chủ đề : 1. . 2. Hội chợ Saigon 1942-1943. 3. Tòa nhà trưng bày của Viện Bác Cổ Viễn Đông.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu phòng trưng bày các nền văn hóa, những di vật khảo cổ. các bản đồ về Nhân chủng ngôn ngữ học, về toàn xứ Nam Kỳ, các chùa chiền, về y phục và một số danh lam, cả Đế Thiên Đế Thích.

Top