loading

Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : chương trình cao cấp : lưu hành trong trường / Trường Đảng cao cấp Nguyễn Aí Quốc. Khoa Lịch sử Đảng;

Tác giả : Trường Đảng cao cấp Nguyễn Aí Quốc. Khoa Lịch sử Đảng;

Nhà xuất bản : Trường Đảng cao cấp Nguyễn Aí Quốc

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : ; 19cm

Số phân loại : 324.2597075

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Lịch sử -- Giáo trình.

Top