loading

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tác giả : Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 22cm

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đây là một công trình cấp nhà nước do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì, có sự lãnh đạo của đồng chí Trường Chinh. Công trình có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo cách mạng lão thành, nhiều lãnh đạo Đảng và nhà nước, nhiều tướng lĩnh tham gia chiến đấu suốt cuộc chiến tranh và nhiều nhà khoa học am hiểu chuyên sâu về lãnh vực này. Tập sách khởi đầu từ phần ba: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Top